IV Wiosenna Szkoła Bioetyki: 

"CIAŁO W MEDYCYNIE I BIOETYCE", 24-26 VI 2019 

 

2019 WSB widget

Termin: 24-26 czerwca 2019 r.
Miejsce: Domu Zjazdów i Konferencji (Pałacu) w Jabłonnie k/o Warszawy
Organizatorzy: Komitet Bioetyki przy Prezydium PAN & Centrum Bioetyki i Bioprawa IF Uniwersytetu Warszawskiego

Tematyka Szkoły: Status ludzkiego ciała (żywego/martwego, zdrowego/chorego, bezpłodnego/ciężarnego, upośledzonego/udoskonalonego, "wybrakowanego"/protezowanego, leczonego/ulepszanego/testowanego) oraz jego części jest zagadnieniem o centralnymznaczeniu dla większości zagadnień moralnych w biomedycynie. Kwestia ta jest jednak ciągle niedoceniana w debatach bioetycznych i bioprawnych [Campbell 2009]. Czwarta Wiosenna Szkoła Bioetyki będzie poświęcona problematyce natury ludzkiego ucieleśnienia oraz relacji między osobą a "jej" ciałem w kontekście wybranych praktyk klinicznych oraz praktyki badawczej w biomedycynie - ich faktycznych przejawów oraz standardów normatywnych.

PROGRAM SZKOŁY.

UWAGA: Szczegółowe informacje dotyczące Szkoły dostępne są tutaj.

 

 -------------------  

Ogólnopolska konferencja naukowa

"ETYKA BADAŃ NAUKOWYCH", 14 XII 2018


2018 Konferencja plakat

W dniu 14 grudnia 2018 r. Komitet Bioetyki przy Prezydium PAN i Komitet Etyki w Nauce przy Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych PAN oraz Centrum Bioetyki i Bioprawa IF Uniwersytetu Warszawskiego zorganizowali w Warszawie ogólnopolską konferencję naukową poświęconą etyce badań naukowych.

Etyka badań naukowych to dziedzina refleksji normatywnej obejmująca dwa wzajemnie powiązanie obszary: (I) etos badacza i zasady dobrej praktyki badawczej; oraz (II) standardy prowadzenia badań naukowych z udziałem ludzi, zwierząt albo z wykorzystaniem materiału biologicznego ludzkiego pochodzenia oraz danych osobowych. 

Program konferencji obejmował 4 wykłady i dyskusje plenarne oraz 7 tematycznych równoległych sesji referatowych poświęconych następującym zagadnieniom: etyka, praktyka medyczna a praktyka badawcza; regulacja badań naukowych na człowieku; etyka badań klinicznych; etyka i biobanki dla celów naukowych; etyka badań na zarodkach; etyka badań na zwierzętach; etyka badań w naukach społecznych; etyka publikacji wyników badań naukowych. Szczegółowe informacje o konferencji można znaleźć tutaj.

 

 -------------------   

Komitet Bioetyki PAN (kadencja 2019-2022) 

Uchwałami nr 11/2019, 12/2019 oraz 13/2019 r. z dnia 19 lutego 2019 r. Prezydium Polskiej Akademii Nauk powołało Komitet Bioetyki przy Prezydium PAN na kadencję 2019-2022, a także jego przewodniczącą oraz członków. Inauguracyjne posiedzenie Komitetu Bioetyki w nowym składzie odbyło się w dniu 3 kwietnia 2019 roku w siedzibie PAN w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. 
 
Komitet Bioetyki przy Prezydium PAN został powołany do istnienia w 2011 roku. Jego podstawowym zadaniem jest identyfikacja i analiza problemów etycznych zrodzonych przez rozwój nauk, zwłaszcza nauk biomedycznych, oraz ich implikacji w sferze społecznej, politycznej i prawnej, ze szczególnym uwzględnieniem konsekwencji postępu naukowego dla rozwoju kraju oraz naszych zaniedbań w praktyce życia naukowego i społecznego.
 
Komitet Bioetyki przy Prezydium PAN jest ciałem interdyscyplinarnym. W jego skład wchodzą wybitni przedstawiciele nauk humanistycznych, nauk medycznych i biologicznych oraz nauk prawnych.