Stanowisko Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN nr 4/2020 z dnia 31 lipca 2020 r.w sprawie negatywnych konsekwencji zmiany art. 37a kodeksu karnego dla pacjentów i przedstawicieli zawodów medycznych

"Komitet Bioetyki przy Prezydium PAN w pełni podziela obawy, wyrażane przez władze samorządu lekarskiego oraz prezesów towarzystw lekarskich, dotyczące negatywnych konsekwencji nowelizacji przepisu art. 37a kodeksu karnego (k.k.) dla bezpieczeństwa prawnego przedstawicieli zawodów medycznych, dobra pacjentów oraz całego systemu ochrony zdrowia". 

"Nadmiernie rygorystyczne zasady wymiaru kary, przyznające priorytet karze izolacyjnej i istotnie ograniczające zakres sędziowskiej swobody w ustalaniu jej rodzaju i wysokości, mogą skłaniać przedstawicieli zawodów medycznych do uprawiania tzw. medycyny defensywnej, czyli do postępowania w sposób minimalizujący ryzyko odpowiedzialności prawnej, a niekoniecznie promujący najlepszy interes pacjenta....Medycyna defensywna stanowi zaprzeczenie medycyny nakierowanej na dobro pacjenta. Miejsce troski, empatii, zaufania i lojalności, stanowiących fundament relacji terapeutycznej, zajmują w niej dbałość o interes własny, strach przed odpowiedzialnością, podejrzliwość, a nawet wrogość między profesjonalistą medycznym a pacjentem. Te złe emocje podważają autonomię profesjonalną przedstawicieli zawodów medycznych, niszczą podwaliny etyczne tych profesji i kruszą zaufanie społeczne do ich przedstawicieli."

Pełna treść dokumentu dostepna tutaj.

--------------

Stanowisko Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN nr 3/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie zasad działania lokalnych komisji etycznych do spraw doświadczeń na zwierzętach, w tym warunków udostępniania informacji dotyczących ocenianych projektów badań

"Komitet Bioetyki przy Prezydium PAN z zaniepokojeniem przyjmuje informacje o narastającym napięciu między lokalnymi komisjami etycznymi ds. doświadczeń na zwierzętach a przedstawicielami organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy działanie na rzecz dobrostanu i praw zwierząt. (....) W trosce o utrzymanie wysokiego poziomu zaufania społecznego do działalności lokalnych komisji etycznych ds. doświadczeń na zwierzętach, Komitet Bioetyki postuluje, aby właściwe organy administracji publicznej potraktowały narastający konflikt (...) jako wezwanie do dyskusji na temat zasadności poszerzenia katalogu informacji przedstawianych i upublicznianych w formie corocznych sprawozdań oraz w formie nietechnicznych streszczeń projektów doświadczeń na zwierzętach. (...) W trosce o sprawne funkcjonowanie lokalnych komisji etycznych ds. doświadczeń na zwierzętach, Komitet Bioetyki postuluje, aby właściwe organy administracji publicznej podjęły bezzwłocznie działania nakierowane na zapewnienie komisjom wsparcia administracyjnego i merytorycznego (zwłaszcza prawnego), które umożliwi tym ciałom zgodne z prawem reagowanie na wnioski o udostępnienie informacji publicznej, bez uszczerbku dla możliwości realizowania ich podstawowych zadań ustawowych." 

Pełna treść dokumentu dostepna tutaj.

--------------

Stanowisko Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN nr 2/2020 z dnia 19 czerwca 2020 r. -  Apel w sprawie zwalczania mowy nienawiści i pogardy wobec osób identyfikujących się jako osoby homoseksualne, biseksualne lub transpłciowe

"Komitet Bioetyki apeluje do wszystkich uczestników życia publicznego, w szczególności do polityków większości parlamentarnej oraz sympatyzujących z nimi dziennikarzy, o  zaprzestanie wygłaszania i rozpowszechnia nienawistnych, pogardliwych i dehumanizujących komentarzy na temat osób identyfikujących się jako osoby homoseksualne, biseksualne lub transpłciowe (LGBT - lesbian, gay, bisexual, transgender/transsexual)."

Pełna treść dokumentu dostepna tutaj.

--------------

Stanowisko Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN  nr 1/2020 z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie organizacji wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w trakcie epidemii COVID-19

"W związku z globalną epidemią choroby COVID-19 wywołaną przez wirusa SARS-CoV-2, kierując się troską o zdrowie i życie obywatelek i obywateli Polski (zarówno tych przebywających w kraju, jak i poza jego granicami) oraz innych osób pozostających z nimi w kontakcie, a także uzasadnionymi wątpliwościami co do możliwości zagwarantowania w trakcie epidemii praw wyborczych obywateli

Komitet Bioetyki przy Prezydium PAN zwraca się z apelem do organów konstytucyjnych Rzeczypospolitej Polskiej o bezzwłoczne podjęcie kroków prawnych koniecznych do przesunięcia terminu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku."

Pełna treść dokumentu dostepna tutaj.

--------------  

This conference will be organized by the European Society for Philosophy of Medicine and Healthcare (ESPMH), the Center for Bioethics & Biolaw, and the Bioethics Committee at the Presidium of the Polish Academy of Sciences. The conference will focus on challenges posed by moral, religious and cultural diversity to healthcare, the life sciences and bioethics.

Due to the Covid-19 pandemic the ESPMH board, together with Center for Bioethics and Biolaw, have decided not to go ahead with the conference this year, but to move the event to next year. The new dates for the 34th ESPMH conference are 25 – 28 August 2021.

We are no longer accepting abstract submissions. Registration is still open.

If you have any questions, please e-mail to: Professor Bert Gordijn, Secretary of the ESPMH: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

More about the conference topics, venue, registration, and fees in the Conference brochure or the ESPMH web-site.

--------------  

IV Wiosenna Szkoła Bioetyki: "CIAŁO W MEDYCYNIE I BIOETYCE", 24-26 VI 2019 

 2019 WSB widgetTermin: 24-26 czerwca 2019 r.
Miejsce: Domu Zjazdów i Konferencji (Pałacu) w Jabłonnie k/o Warszawy
Organizatorzy: Komitet Bioetyki przy Prezydium PAN & Centrum Bioetyki i Bioprawa IF Uniwersytetu Warszawskiego

Tematyka Szkoły: Status ludzkiego ciała (żywego/martwego, zdrowego/chorego, bezpłodnego/ciężarnego, upośledzonego/udoskonalonego, "wybrakowanego"/protezowanego, leczonego/ulepszanego/testowanego) oraz jego części jest zagadnieniem o centralnymznaczeniu dla większości zagadnień moralnych w biomedycynie. Kwestia ta jest jednak ciągle niedoceniana w debatach bioetycznych i bioprawnych [Campbell 2009]. Czwarta Wiosenna Szkoła Bioetyki była poświęcona problematyce natury ludzkiego ucieleśnienia oraz relacji między osobą a "jej" ciałem w kontekście wybranych praktyk klinicznych oraz praktyki badawczej w biomedycynie - ich faktycznych przejawów oraz standardów normatywnych. PROGRAM SZKOŁY.

Szczegółowe informacje dotyczące Szkoły dostępne są tutaj.

--------------  

Ogólnopolska konferencja naukowa: "ETYKA BADAŃ NAUKOWYCH", 14 XII 2018

2018 Konferencja plakat

W dniu 14 grudnia 2018 r. Komitet Bioetyki przy Prezydium PAN i Komitet Etyki w Nauce przy Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych PAN oraz Centrum Bioetyki i Bioprawa IF Uniwersytetu Warszawskiego zorganizowali w Warszawie ogólnopolską konferencję naukową poświęconą etyce badań naukowych.

Etyka badań naukowych to dziedzina refleksji normatywnej obejmująca dwa wzajemnie powiązanie obszary: (I) etos badacza i zasady dobrej praktyki badawczej; oraz (II) standardy prowadzenia badań naukowych z udziałem ludzi, zwierząt albo z wykorzystaniem materiału biologicznego ludzkiego pochodzenia oraz danych osobowych. 

Program konferencji obejmował 4 wykłady i dyskusje plenarne oraz 7 tematycznych równoległych sesji referatowych poświęconych następującym zagadnieniom: etyka, praktyka medyczna a praktyka badawcza; regulacja badań naukowych na człowieku; etyka badań klinicznych; etyka i biobanki dla celów naukowych; etyka badań na zarodkach; etyka badań na zwierzętach; etyka badań w naukach społecznych; etyka publikacji wyników badań naukowych. Szczegółowe informacje o konferencji można znaleźć tutaj.

-------------- 

Komitet Bioetyki PAN (kadencja 2019-2022) 

Uchwałami nr 11/2019, 12/2019 oraz 13/2019 r. z dnia 19 lutego 2019 r. Prezydium Polskiej Akademii Nauk powołało Komitet Bioetyki przy Prezydium PAN na kadencję 2019-2022, a także jego przewodniczącą oraz członków. Inauguracyjne posiedzenie Komitetu Bioetyki w nowym składzie odbyło się w dniu 3 kwietnia 2019 roku w siedzibie PAN w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. 
 
Komitet Bioetyki przy Prezydium PAN został powołany do istnienia w 2011 roku. Jego podstawowym zadaniem jest identyfikacja i analiza problemów etycznych zrodzonych przez rozwój nauk, zwłaszcza nauk biomedycznych, oraz ich implikacji w sferze społecznej, politycznej i prawnej, ze szczególnym uwzględnieniem konsekwencji postępu naukowego dla rozwoju kraju oraz naszych zaniedbań w praktyce życia naukowego i społecznego.
 
Komitet Bioetyki przy Prezydium PAN jest ciałem interdyscyplinarnym. W jego skład wchodzą wybitni przedstawiciele nauk humanistycznych, nauk medycznych i biologicznych oraz nauk prawnych.