W dniu 17 listopada 2011 r. w godz. 10.30-14.30 w Sali Okrągłego Stołu w Pałacu Staszica w Warszawie odbyło się drugie posiedzenie plenarne Komitetu Bioetyki przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2011-2014. Część naukowa posiedzenia poświęcona była dyskusji nad wyzwaniami, jakie rodzi dynamiczny rozwój genetyki medycznej. Przedmiotem pogłębionych analiz były medyczne, etyczne i prawne aspekty preimplantacyjnej diagnostyki genetycznej. Referaty naukowe wprowadzające do dyskusji plenarnej wygłosili: prof. dr hab. Barbara Chyrowicz, prof. dr hab. Alicja Przyłuska-Fiszer, prof. dr hab. Eleonora Zielińska, prof. dr hab. Waldemar Kuczyński, prof. dr hab. Jacek Zaremba oraz dr Joanna Różyńska.